GDPR Aktuality

1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28

Odpovědnost správce vs. odpovědnost zpracovatele

Správce odpovídá za dodržování povinností daných nařízením, tedy i za dodržování zásad zpracování (toto musí být správce schopen doložit).

Správce může ke zpracování osobních údajů přibrat jiný subjekt, který pro něj bude osobní údaje zpracovávat, tzv. zpracovatele, musí však vybrat takového, který poskytuje dostatečné záruky vhodných technických a organizačních opatření; tak, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení a byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů. Nařízení GDPR stanoví povinně písemnou smlouvu (včetně elektronické formy) nebo jiný právní akt podle práva Unie nebo členského státu mezi správcem a zpracovatelem. Obsahem smlouvy je zejména předmět a doba zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektu údajů a další náležitosti stanovené v čl. 28 odst. 3 nařízení. Správce se přizváním zpracovatele ke zpracování osobních údajů nezbavuje odpovědnosti za zpracování osobních údajů, platí zde tzv. sdílená odpovědnost za zpracování dat. K úniku dat (incidentu) může dojít na straně správce i zpracovatele, proto lze doporučit velmi precizně definovat odpovědnost obou zúčastněných stran ve zpracovatelské smlouvě.

Co se týče práva na náhradu újmy a odpovědnost, je správce zapojený do zpracování odpovědný za újmu, kterou způsobí zpracováním, které porušuje nařízení; zpracovatel je za újmu způsobenou zpracováním odpovědný pouze v případě, že nesplnil povinnosti stanovené nařízením konkrétně pro zpracovatele nebo že jednal nad rámec zákonných pokynů správce nebo v rozporu s nimi. Pokud je do zpracování zapojeno více správců nebo správce a zpracovatel, nastupuje solidární odpovědnost za porušení povinností.

22. únor 2018

Příspěvkové organizace a jejich povinnosti

Příspěvkové organizace jsou subjekty zřizované územním samosprávným celkem nebo státem, které mají vlastní subjektivitu a vlastní agendu, ve které nakládají s osobními údaji. Nejčastěji budou při jejich zpracování vystupovat v roli správce; může docházet ke sdílení osobních údajů buď více příspěvkových organizací, nebo příspěvkové organizace a zřizovatele, v tomto případě je nezbytné ve smlouvě stanovit jasná pravidla pro nakládání s osobními údaji a vymezit odpovědnost všech zúčastněných.

Pokud příspěvková organizace zejména vystupuje jako orgán veřejné moci  (např. škola),  je veřejným subjektem (tento je definován v návrhu nového zákona o zpracování osobních údajů, na definitivní znění si však musíme počkat) nebo zpracovává zvláštní kategorii údajů (např. nemocnice), má za povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. 

22. únor 2018

Slovensko vyhlásilo Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovensko vyhlásilo dne 30. 1. 2018 ve Zbierke zákonov Slovenskej republiky Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

19. únor 2018

„DPIA“ – posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů připravil návrh pokynů pro provádění DPIA – tedy povinnosti provést předběžné posouzení vlivu zamýšleného zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů, pokud takové zpracování představuje vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

ÚOOÚ připravil podrobná kritéria, podle nichž lze jednoduše posoudit, zda zpracování představuje takové riziko. Mezi tato kritéria patří mimo jiné povaha osobních údajů, rozsah jejich zpracování i povaha správce a systémy zpracování. Součástí pokynů jsou i konkrétní příklady, kdy pro zpracování osobních údajů nebude nutné provádět DPIA, jako např. pro vedení účetnictví, provoz soukromé lékařské ordinace nebo pro používání kamery na osobním vozidle. 

10. únor 2018