GDPR Aktuality

1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-31

Příspěvkové organizace a jejich povinnosti

Příspěvkové organizace jsou subjekty zřizované územním samosprávným celkem nebo státem, které mají vlastní subjektivitu a vlastní agendu, ve které nakládají s osobními údaji. Nejčastěji budou při jejich zpracování vystupovat v roli správce; může docházet ke sdílení osobních údajů buď více příspěvkových organizací, nebo příspěvkové organizace a zřizovatele, v tomto případě je nezbytné ve smlouvě stanovit jasná pravidla pro nakládání s osobními údaji a vymezit odpovědnost všech zúčastněných.

Pokud příspěvková organizace zejména vystupuje jako orgán veřejné moci  (např. škola),  je veřejným subjektem (tento je definován v návrhu nového zákona o zpracování osobních údajů, na definitivní znění si však musíme počkat) nebo zpracovává zvláštní kategorii údajů (např. nemocnice), má za povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. 

22. únor 2018

Slovensko vyhlásilo Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovensko vyhlásilo dne 30. 1. 2018 ve Zbierke zákonov Slovenskej republiky Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

19. únor 2018

„DPIA“ – posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů připravil návrh pokynů pro provádění DPIA – tedy povinnosti provést předběžné posouzení vlivu zamýšleného zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů, pokud takové zpracování představuje vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

ÚOOÚ připravil podrobná kritéria, podle nichž lze jednoduše posoudit, zda zpracování představuje takové riziko. Mezi tato kritéria patří mimo jiné povaha osobních údajů, rozsah jejich zpracování i povaha správce a systémy zpracování. Součástí pokynů jsou i konkrétní příklady, kdy pro zpracování osobních údajů nebude nutné provádět DPIA, jako např. pro vedení účetnictví, provoz soukromé lékařské ordinace nebo pro používání kamery na osobním vozidle. 

10. únor 2018

Přípravy českého zákona o zpracování osobních údajů

Ministerstvo vnitra zveřejnilo dokument, ve kterém se vypořádává se stovkami připomínek k návrhu zákona o zpracování osobních údajů, který má od května vedle GDPR být základním předpisem pro ochranu osobních údajů v České republice.

Některé z připomínek byly akceptovány a zapracovány do návrhu, který po projednání vládou zamíří do poslanecké sněmovny.

Stávající podoba návrhu zákona je dostupná zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQCDZPW5

25. leden 2018